Integritetspolicy Järnkaminerna

Informationstext avseende personuppgiftsbehandling hos Järnkaminerna

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Järnkaminerna, Org nr. 802410-8501, Box 92091, 120 07 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Järnkaminerna har som ändamål att i positiv anda stödja Djurgårdens IF i alla dess sektioner/föreningar, på alla tänkbara sätt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. resor och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

De personuppgifter vi sparar är för- och efternamn, födelsedatum samt kontaktuppgifter (mail, telefonnummer och adress). Om du går på Djurgården Fotboll eller Djurgården Hockeys matcher eller deltar i våra evenemang kan du komma att bli fotograferad för vår hemsida. Om du vill att vi ska ta bort en bild från hemsidan var vänlig hör av dig på [email protected]. Vid medlemsregistrering via Swish samlar vi in ditt personnummer samt mailadress för att säkerställa att vi får rätt information om medlemmen vid kortutskick. Personnumret lagras inte hos oss längre än högst en månad efter att du är registrerad som medlem.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och Informationstext avseende personuppgiftsbehandling hos Järnkaminerna

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att dela din mailadress till Djurgården Hockey, Djurgården Fotboll och vid vissa tillfällen andra DIF-föreningar, i syfte att kunna skicka ut erbjudanden och information vid bestämda tillfällen från våra moderföreningar.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om vi vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
Deltagande i föreningens aktiviteterAvtal
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke
Tabellen listar lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingar

Intresseavvägning och ibland samtycke

Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem hos oss och ytterligare ett år framåt. Därefter tas alla uppgifter bort.

Gällande personuppgifter som finns i mail kommer vi att genomföra en bedömning halvårsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Järnkaminerna har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i Föreningshuset via Mina Sidor.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i Föreningshuset via Mina Sidor.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på [email protected]. Om du särskilt vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig hos Järnkaminerna kontaktar du [email protected].