Järnkaminernas stadgar

§ Järnkaminernas Stadgar §

Allmänna bestämmelser.

§ 1 Ändamål
Föreningen är till för att i positiv anda stödja Djurgårdens IF i alla dess sektioner/föreningar, på alla tänkbara sätt. Föreningens målsättning är att vara ett föredöme för andra supporterföreningar samt att vara ledande på positiv läktarkultur. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från moderföreningarna.

§ 2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som i föreningen upptagits som medlemmar. Juridiska personer får ej upptas som medlemmar.

§ 3 Hemort
Föreningens hemort är Stockholm.

§ 4 Föreningens namn
Föreningens namn är Järnkaminerna.
För ändring av föreningens namn krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 7 Fullmakt att teckna föreningen
Föreningen får tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person. Föreningens ordförande äger alltid rätt att ensam teckna föreningen men utövande av sådan rätt skall styrelsen omedelbart informeras om.

§ 8 Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras av nästkommande årsmöte eller av styrelsen. Om styrelsen tagit beslut enligt ovan skall nästkommande årsmöte informeras om dessa beslut.

§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 10 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla Djurgårdens IF Alliansförening. Beslutet skall snarast delges moderföreningarna.

Föreningens medlemmar

§ 11 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen eller att vederbörande tidigare skadat någon av moderföreningarna eller föreningen.
Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt vad den medlemssökande skall iaktta för att kunna godkännas som medlem om detta är möjligt.
Beslut om vägrat medlemskap får inte överklagas.

§ 12 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13 Uteslutning av medlem
Medlem får uteslutas ur föreningen om denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens ändamål eller intressen eller verksamhet, eller skadat någon av moderföreningarna eller föreningen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan begränsad uteslutning får som mest omfatta en tid av tolv månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Har medlemmen tidigare meddelats varning inom två år får styrelsen ändå när tillräckliga skäl ej föreligger meddela uteslutning. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och får inte överklagas.

§ 14 Medlems rättigheter

Medlem har:

 • rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • rätt att få information om föreningens angelägenheter,
 • rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt även yttranderätt på dessa möten,
 • rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna,
 • yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och extra årsmöte,
 • rätt att få sina personuppgifter behandlade i enlighet med rådande lagstiftning och föreningens integritetspolicy,
 • rätt att få ta del av relevant och aktuell medlemsinformation, även riktad information till olika geografiska områden eller åldersgrupper.

§ 15 Medlems skyldigheter

Medlem

 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av organ enligt § 5,
 • skall betala de av föreningen beslutade avgifterna,
 • har inte rätt till del av föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen,
 • är skyldig att följa uppmaningar och tillsägelser av föreningens eller moderföreningarnas funktionärer,
 • får inte överlåta eller låna ut sitt medlemskort till annan.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 16 Tidpunkt
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§ 17 Kallelse
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Kallelsen skall även innehålla uppgift om var medlemmen kan vända sig för att få information inför årsmötet, såsom redogörelser, förslag och andra handlingar av intresse för medlemmen.

§ 18 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§ 19 Närvarorätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen har närvarorätt på årsmötet.
Person som inte är medlem i föreningen men som ändock vill närvara på årsmötet måste ansöka om närvarorätt hos styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Beslut om närvarorätt för icke medlemmar på årsmöte får inte överklagas.

§ 20 Rösträtt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen, har rösträtt på årsmötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud, ej ens vid företeende av giltig fullmakt.
En och samma person som i enlighet med första stycket kan uppvisa flera medlemskap äger endast utnyttja ett av dessa medlemskap vid röstning.
Person som inte är medlem men som enligt § 19 ansökt och beviljats närvarorätt på årsmöte har inte rösträtt.

§ 21 Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet, dock lägst fem röstberättigade medlemmar.
Om ej beslutmässighet uppnås skall årsmötet omedelbart avbrytas och styrelsen snarast utlysa extra årsmöte att hållas inom två månader. Skulle beslutsmässighet enligt första stycket inte uppnås vid det extra årsmötet skall beslutsmässighet ändå anses uppfyllt och årsmötet kan med bindande verkan för föreningen fatta beslut, dock ej beslut avseende § 4 (föreningens namn) eller § 10 (upplösning av föreningen).

§ 22 Beslut
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 23 Omröstning
Vid omröstning (acklamation eller votering) avgörs alla frågor genom relativ enkel majoritet, förutom i fall som avses i §§ 4 2 st, 9 1 st, 10 1 st, 25 1 st, 42, och 54 2st där kvalificerad majoritet krävs.
Val avgörs genom relativ enkel majoritet. Med relativ enkel majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Med kvalificerad majoritet menas 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock omröstning ske slutet. Sådan begäran måste framställas innan omröstningsförfarande inletts.

§ 24 Nedläggande av röst, reservation och röstningsskyldighet för ordförande
Närvarande röstberättigad medlem har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Medlemmen har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället.
Närvarande röstberättigad medlem har inte rätt att i ett visst ärende reservera sig mot beslut som fattats av årsmöte.
För det fall det uppstår lika röstetal vid omröstning och röstreglerna i § 23 3 st ej är tillämpliga har ordföranden vid årsmötet en villkorslös plikt att avge sin röst. Har ordföranden nedlagt sin röst skall detta protokollföras som ogiltigt nedläggande av röst av ordförande.

§ 25 Bordläggning av fråga
Ett ärende skall bordläggas om det begär av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Ett bordlagt ärende skall behandlas på nästkommande ordinarie årsmöte eller på ett extra årsmöte om styrelsen så bestämmer.
Ett ärende som har bordlagts får inte bordläggas ännu en gång om det inte föreligger särskilda skäl att genomföra ännu en bordläggning. Dessa skäl måste framgå i beslutet om förnyad bordläggning.

§ 26 Valbarhet till styrelsen, valberedning och revisor
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Till revisor får även icke medlem väljas. Ytterligare bestämmelser om revisors valbarhet finns i § 50 3 st.

§ 27 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen/föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11.Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid om två år,
c) erforderligt antal suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (som revisor eller suppleant får ej styrelsemedlem utses),
e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

§ 28 Protokollet
Protokollet skall redovisa, förutom vad som i § 27 p 1-14 stadgas, vilka ledamöter i styrelsen och suppleanter som har närvarat vid årsmötet. Vidare skall framgå om övriga personer med förtroendeuppdrag har närvarat, såsom revisor, revisorsuppleant samt ordförande i valberedningen och dess ledamöter.
Protokollet skall i övrigt för varje ärende redovisa

 1. vilka meningar som yttrats av betydelse i ärendet,
 2. genomförda omröstningar och hur de utfallit,
 3. vilka röster som nedlagts,
 4. vilka beslut som har fattats.

Protokollet, som skall vara skriftligt, måste justeras av ordföranden och sekreteraren vid mötet samt av årsmötet utsedd justeringsman för att äga giltighet. När protokollet är justerat skall detta offentliggöras medlemmarna på sätt som styrelsen finner lämpligast.

§ 29 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda sådan kallelse.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Vad som regleras i §§ 20 och 21 avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller även vid extra årsmöte.

Styrelsen

§ 30 Sammansättning
Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter som valts på årsmöte.
Styrelsen måste bestå av lägst fem ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Därefter väljs de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall av ledamot inträder suppleant som är vald av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Avgår styrelsens ordförande före mandattidens utgång skall extra årsmöte hållas för att utse ny ordförande. Skall årsmöte hållas inom fyra månader från ordförandens avgång behöver dock ej extra årsmöte hållas utan en interimsordförande får av styrelsen utses. Tills dess interimsordförande har utsetts eller extra årsmöte ägt rum skall vice ordföranden inträda i ordförandens ställe. Interrimsordföranden benämns tillförordnad ordförande.

§ 31 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande regler och lagar iakttas och efterlevs,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera och leda arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisor räkenskaper m.m. enligt § 50 1-2 st
 • förbereda årsmöte.

§ 32 Ordföranden
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

§ 33 Sekreteraren
Sekreteraren skall förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten samt även föra protokoll över sådana sammanträden och möten. Sekreteraren skall även se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt och att beslut som fattats har verkställts. Sekreteraren skall tillsammans med ordföranden se till att dessa stadgar efterlevs.
Till årsmötet skall sekreteraren upprätta ett förslag på verksamhetsberättelse för föreningen.

§ 34 Kassören
Kassören skall se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen och att dessa medel förvaras på betryggande sätt. Kassören skall även löpande kunna redovisa för hur mycket som föreningen har i tillgångar och skulder. Det åligger också kassören att föra förteckning över medlemmarna samt att styrelsen löpande informeras om aktuellt medlemsantal.

§ 35 Ledamot av styrelsen och suppleant
Person som är vald av årsmöte såsom ledamot av styrelsen skall sköta sitt uppdrag med den omsorg och nit som krävs. Ledamot är ansvarig inför styrelsen för de uppgifter styrelsen må lägga på vederbörande och skall även vara lyhörd och tillmötesgående gentemot medlemmarna.
Vad som i första stycket sägs om styrelseledamot gäller även suppleant i styrelsen.

§ 36 Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Kallelse bör ske senast en vecka innan styrelsemötet.
Vid sammanträde skall protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokoll skall justeras av mötesordföranden, sekreteraren och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Styrelsemöte är öppna för alla medlemmar som är röstberättigade på årsmöte. Styrelsen får dock begränsa närvarorätten att omfatta endast del av styrelsemöte eller att endast avse viss fråga. Medlem har även yttranderätt samt förslagsrätt men ej rösträtt i frågor som behandlas på styrelsemötet.
I kallelsen bör framgå om mötet eller del av mötet är slutet.

§ 37 Protokollet
Protokollet skall redovisa vilka ledamöter och suppleanter som närvarat och vilka ärenden som styrelsen handlagt samt datum, tid och plats för mötets genomförande.
Protokollet skall i övrigt för varje ärende redovisa

 1. vilka meningar som yttrats av betydelse i ärendet,
 2. genomförda omröstningar och hur de utfallit samt hur varje ledamot har röstat,
 3. vilka beslut som har fattats,
 4. vilka reservationer som anmälts mot beslutet.

För det fall det hållits en sluten omröstning skall detta framgå i protokollet, och då krävs ej att det protokollförs hur varje ledamot röstat.

§ 38 Beslutsmässighet på styrelsemöte
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter inklusive ordföranden är närvarande. Har ordföranden förfall är styrelsen beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 39 Beslut och omröstning på styrelsemöte
Beslut fattas i enligt förfarande beskrivet i § 22.
Röstning sker genom acklamation (bifallsrop) eller om styrelseledamot så begär genom votering (rösträkning). Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
Omröstningar får ej ske genom ombud. En styrelseledamot får ej heller ge annan styrelseledamot fullmakt att föra hans talan eller rösta åt denne.

§ 40 Nedläggande av röst, reservation och röstningsskyldighet för ordförande
Ledamot har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Ledamot har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället till sekreteraren.
Ledamot har även rätt att reservera sig mot ett beslut om denne så önskar. Sådan reservation skall anmälas innan sammanträdet avslutas och antecknas i protokollet.
För det fall det uppstår lika röstetal vid omröstning och röstreglerna i § 39 2 st ej är tillämpliga har ordföranden vid mötet en villkorslös plikt att avge sin röst. Har ordföranden nedlagt sin röst skall detta protokollföras som ogiltigt nedläggande av röst av ordförande.

§ 41 Tystnadsplikt för styrelseledamot
Styrelsens ledamöter kan av ordföranden vid mötet åläggas tystnadsplikt avseende en viss fråga eller generellt avseende ett styrelsemöte. Tystnadsplikten innebär att ledamot inte under några omständigheter får yppa vad som sagts vid mötet om det tystnadsplikten rör för någon som inte ingår i styrelsen.
Ordförandes beslut om tystnadsplikt får inte överklagas.

§ 42 Bordläggning av fråga
Ett ärende skall bordläggas om det begärs av minst 2/3 av ledamöterna. Ett bordlagt ärende skall behandlas på nästkommande styrelsemöte. Ett ärende som har bordlagts får inte bordläggas ännu en gång om det inte föreligger synnerliga skäl att genomföra ännu en bordläggning. Dessa skäl måste framgå i beslutet om förnyad bordläggning.

§ 43 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda frågor till olika grupper, exempelvis tifo-grupp, tidningsgrupp eller till viss del inom föreningen, exempelvis fotbollsdel, hockeydel, eller till viss enskild medlem.
Överlåtelse enligt ovanstående stycke skall ske i skriftlig form enligt vilket det klart framgår vilka befogenheter vederbörande fått genom överlåtelsen.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt första stycket skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. Beslut som enligt dessa stadgar skall fattas av styrelsen får ej överlåtas eller delegeras.

§ 44 Arvode och övriga förmåner för styrelseledamot, suppleant och annan
Styrelsen får besluta om viss ersättning till styrelsens ledamöter om detta ej överstiger rimliga ersättningsnivåer. Revisor skall fortlöpande få information om utbetalda ersättningar och har rätt att upphäva beslut om ersättning med omedelbar verkan samt när särskilda skäl föreligger besluta om återkrävande av utbetalade ersättningar. Beslut om återkrävande av utbetalade ersättningar skall motiveras.
Viss ersättning för kostnader som uppstått vid möten eller annars inte skulle uppkommit vid matcharrangemang eller övriga arrangemang av betydelse för föreningen kan genom beslut av styrelsen eller kassör utbetalas till styrelseledamot eller annan vars arbete för föreningen är av ideell natur. Sådana utbetalningsbeslut har revisor ej rätt att upphäva.
Styrelseledamot och suppleant till styrelsen, valberedningens ledamöter samt revisor och revisorssuppleant erhåller vidare fritt medlemskap i föreningen under mandatperioden.

§ 45 Föreningsordförandes och styrelseledamots entledigande
Föreningens ordförande och styrelseledamöter får inte entledigas på annat sätt än genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte. Vid föreningsordförandes och styrelseledamots avgång finns bestämmelser i § 30 4-5 st.
Vad som i första stycket sägs gäller även suppleant till styrelsen.

Valberedningen

§ 46 Sammansättning
Valberedningen består av ordförande som är vald av årsmötet samt ytterligare tre ledamöter. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
Avgår ordföranden före mandattidens utgång skall vice ordföranden inträda i ordförandens ställe. Inträder vice ordföranden som ordförande skall detta omgående meddelas styrelsen.

§ 47 Sammanträde
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst två av ledamöterna så bestämmer.

§ 48 Valberedningens åligganden
Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 49 Ordförandes och ledamots entledigande
Ordförande i valberedningen får endast entledigas genom beslut av årsmöte. Övriga ledamöter får genom beslut av styrelse entledigas från sitt uppdrag.

Revisor och revision

§ 50 Revision
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar av betydelse för revisionen. Styrelsen som kollektiv eller enskild styrelseledamot eller suppleant är skyldiga att på anmodan lämna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet samt vara revisor behjälplig i möjligaste mån i revisionsarbetet.
Föreningens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Till revisor får ej styrelseledamot eller suppleant utses.

§ 51 Revisors åligganden och ställning
Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.
Revisor fullgör sitt uppdrag självständigt gentemot styrelsen.

§ 52 Undantag från revisionen
Beslut som fattats i ärenden enligt § 13 (uteslutning av medlem) omfattas ej av revisors granskning.

§ 53 Revisionsberättelsen
Den berättelse som revisor avlämnar på årsmötet kallas för revisionsberättelse och skall lämnas såväl i muntlig som skriftlig form inför årsmötet. I övrigt skall revisionsberättelsen innehålla följande.

 1. Vilket räkenskaps- och verksamhetsår revisionen avser.
 2. Genomgång av räkenskaperna och verksamheten i stort.
 3. Övriga upplysningar som bör komma till medlemmarnas kännedom.
 4. Vilka anmärkningar som riktas mot styrelsen och därtill hörande anledningar.
 5. Ett uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
 6. Uppgift om vem som genomfört revisionen.

Anmärkning får endast riktas mot styrelsen som kollektiv och ej till någon enskild styrelseledamot eller suppleant.
Om ansvarsfrihet ej tillstyrks skall en motivering till denna rekommendation göras i revisionsberättelsen.

§ 54 Revisors avgång och entledigande
Avgår revisor före mandattidens utgång skall suppleant inträda i revisors ställe. Om suppleant ej kan inträda i revisors ställe åligger det styrelsen att snarast utse ny revisor och suppleant med beaktande av vad som i § 50 3 st föreskrivs.
För att revisor skall kunna entledigas från sin uppgift krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.