DIF Fotboll söker Supporter Liaison Officer

Dela gärna!

 

Från DIF.se:

Djurgården Fotboll välkomnar svensk fotbolls initiativ att införa ett svenskt SLO-system (SLO=Supporter Liaison Officer). Vi i Djurgården har alltid strävat efter att kvalitetssäkra arbetet med våra supportrar i alla åldrar. På en match utgör de en viktig grund för ett positivt fotbollsarrangemang genom den stämning som de skapar. Införandet av en SLO-tjänst kommer att innebära större möjligheter att tillgodose vår publiks behov och öka servicen under våra arrangemang (för såväl hemma- som bortalagets supportrar). Vi är övertygade om att SLO-tjänsten på kort och lång sikt kommer att förbättra upplevelsen för hela vår publik genom en aktiv och konstruktiv dialog med våra supportrar. Med anledning av detta påbörjas nu en ansökningsprocess där intresserade av tjänsten är välkomna att skicka in en ansökan (se mer nedan).

Från och med 2012 införs ett nytt ”B”-kriterium i UEFA:s klubblicens som innebär att en särskild kontaktperson för supportrar (UEFA:s benämning är Supporter Liaison Officer, SLO) ska utses i de klubbar som ingår i UEFA-licensprocessen. Av Svenska Fotbollförbundets UEFA-klubblicensbestämmelser framgår följande: ”Den sökande föreningen måste utse en person med särskilt ansvar för kontakter med föreningens supportrar. Kontaktpersonen måste regelbundet närvara vid möten med föreningens ledning och samarbeta med föreningens säkerhetsansvarige kring säkerhetsrelaterade frågor”.

Vad betyder SLO – vad innebär SLO-tjänsten?

Utformningen av en SLO-funktion varierar beroende på klubbens storlek, publikantal vid hemma- och bortamatcher, kännedom om den specifika kulturen kring föreningens supportrar och erfarenheterna från egna matcharrangemang och supportrarnas uppträdande vid bortamatcher.

En SLO ska inte sammanblandas med den säkerhetsansvarige i klubben utan är en person med en kompletterande funktion. Säkerhetsansvarig kan och ska därför inte utses till SLO. SLO:n förväntas dock samarbeta med den säkerhetsansvarige i säkerhetsrelaterade frågor.

En av SLO:ns viktigaste uppgifter är att genom sin funktion verka för att föreningen utökar servicen till sina supportrar. Detta genom att finnas nära supportrarna i deras vardag och vid matcherna för att bevaka och följa upp att supportrarnas behov blir uppmärksammade och tillvaratas på ett bra sätt. Detta gynnar enligt Djurgården Fotboll alla parter.

Här följer i punktform en av UEFA framtagen definition på SLO:ns basfunktioner i föreningen:

  • En SLO fungerar som sambandsman eller en bro mellan supportrarna och klubben och har som uppgift att hjälpa och förbättra dialogen;
  • SLO:ns arbete är beroende av den information denne får från såväl klubb som supportrar och den trovärdighet man uppbär från båda parter;
  • SLO:n informerar supportrarna om relevanta beslut av klubbens ledning och, i andra riktningen, synpunkter som förs fram av supportrarna framförs till klubbens ledning;
  • SLO:n bygger relationer inte bara med olika supportergrupper utan efter eget initiativ även med polis och säkerhetspersonal och eventuellt andra aktörer;
  • SLO:n samarbetar med SLO:s hos andra klubbar innan matcher för att bidra till att supportrarna uppträder i enlighet med de riktlinjer som gäller för god säkerhet.

UEFA, SvFF och Djurgården Fotboll ser denna nya och särskilda funktion som ett viktigt steg i målsättningen att förbättra relationerna mellan fotbollens olika intressenter.

UEFA har en likartad syn vilket visas genom att UEFA har valt att gradera kravet på en SLO som ett ”B”-kriterium, vilket innebär att kravet ännu inte är kopplat till licensen som berättigar till deltagande i UEFA:s klubbtävlingar. Det kan istället föranleda annan påföljd om inte kriteriet uppfylls. Det är sannolikt att kriteriet kommer att uppgraderas av UEFA till ett ”A”-kriterium om ett par år när formerna för SLO-verksamheten har satt sig.

Då SLO-tjänsten än så länge är i uppstartsskedet i Sverige kommer en utförlig arbets- och ansvarsbeskrivning att tas fram i samverkan med Svenska Fotbollförbundet, Djurgården Fotboll samt den SLO som anställs. Djurgården Fotboll betraktar dock SLO-funktionen som en heltidstjänst för att tillmötesgå Djurgården Fotbolls behov. Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal och lön utgår i enlighet med avtalet. Inom Djurgården Fotboll inleds alltid en anställning med sex månaders provanställning.

Vem kan ansöka?

Djurgården Fotboll Anser att det är viktigt att en SLO har rätt förutsättningar och besitter lämpliga färdigheter för uppdraget. En SLO är engagerad, motiverad och pålitlig, väl känd bland supportrar och har uppriktig förståelse för alla berörda målgrupper. Följaktligen är det inte lämpligt att SLO:n har andra uppdrag i föreningen. Funktionen bör i stället renodlas till att koncentrera sig på att vara kontaktperson för supportrarna och att upprätthålla sambandet mellan dessa och klubbledningen.

Alla som anser sig besitta ovan nämnda kravspecifikationer är välkomna med ansökan.

När tjänsten är tillsatt kommer vederbörande att utbildas genom Svenska Fotbollförbundets försorg (SLO-utbildning) under början av 2012.

Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökanden.

Vad bör ansökan innehålla?

Vi ser gärna att ansökan innehåller en personlig beskrivning av sökanden samt vilka kvalifikationer som sökanden besitter (exempelvis skrivkunskaper, språk, utbildningar m.m.). Komplettera gärna med en övergripande beskrivning av relevant kontaktnät samt eventuella referenser av intresse.

Ansökan skickas till Djurgården Fotboll, Klocktornet, Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm. Märk kuvertet ”SLO”. Ansökan skall vara inskickad senast 2012-02-29.

Välkommen med din ansökan!

Djurgården Fotboll