Protokoll från årsmötet

Dela gärna!

Här är protokollet från måndagens årsmöte i Järnkaminerna.

Årsmöte för verksamhetsåret 2011,
Supporterföreningen Järnkaminerna.
Organisationsnummer 802410-8501

Datum 120220
Tid 18.00
Plats Torben Grut salen, Stockholms Stadion, 114 33 Stockholm

§1 Mötet öppnas
Järnkaminernas ordförande Dam Blomberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet fann att mötet har utlysts på rätt sätt.

§3 Fastställande av dagordningen/föredragningslista
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen/föredragningslistan utan ändringar och lägga denna till handlingarna..

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Årsmötet beslutade att välja Dan Blomberg till ordförande och Anna Berg till sekreterare för mötet.

§5 Val av protokolljusterare.
Årsmötet beslutade att välja Viktor Adolfsson till protokolljusterare.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Järnkaminernas ordförande presenterade verksamhetsberättelsen.
Årsmötet ansåg att det var dåligt att det under 2011 inte anordnats något evenemang för kombikortsinnehavarna. Styrelsen höll med om att det var detta, men påpekade också att det inte är för sent än, då hockeysäsongen inte är över och informerade om att man jobbar på det.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.

§7 Styrelsens förvaltningsberättelse
för det senaste verksamhetsåret.

Järnkaminernas kassör Anna Berg presenterade förvaltningsberättelsen.
Årsmötet undrade vad som avsågs med “föreningskostnader” och fick svaret att det bland annat var sponsring av tifot den 6/1, bankkostnader, kostnader för hemsidan och kostnader för medlemskorten.
Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen och den lades till handlingarna.

§8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
I revisor Daniel Gustafssons och revisorsuppleanten Patrik Mattssons frånvaro, presenterades revisionsberättelsen av Dan Blomberg.
Årsmötet godkände denna och den lades till handlingarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§10 Fastställande av medlemsavgifter.
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade. Det innebär 150kr/år för enskild medlem och 300kr/år för familjemedlemskap.
§11 Val av

a)    föreningens ordförande för en tid om ett år.

Valberedningen förslag var Dan Blomberg.
Årsmötet beslutade att gå på valberedningens förslag.
Valberedningen informerade att Thomas Nylander inte ställer upp för omval, att Rebecca Edelsvärd Nilsson entledigas på egen begäran, samt att Anna Berg, Oscar Ekblom och Olle Wessel har varsitt år kvar av sina mandat.

b)    ledamöter i styrelsen.

Valberedningens förslag var
Viktor Adolfsson, omval, två år
Johan Andersson, nyval, två år
Joel Andersson, nyval, ett år
Joel Lillbroända, nyval, ett år
Daniel Kennlöv, nyval, ett år

Årsmötet beslutade att gå på valberedningens förslag.

c)    suppleanter i styrelsen för en tid om ett år.

Valberedningens förslag var Emil Rehnfors, Ulrik Pershagen och Ivar Mellgren.
Årsmötet beslutade att gå på valberedningens förslag.

d)    en revisor samt suppleant för en tid av ett år.

Valberedningens förslag var att välja Carl-Henrik Nordin till revisor, samt att bordlägga frågan om revisorssuppleant och ge styrelsen i uppdrag att utse en sådan inom tre månader.
Årsmötet beslutade att gå på valberedningens förslag.

e)    ledamöter i valberedningen för en tid om ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Styrelsens förslag var att bordlägga frågan och ge styrelsen i uppdrag att utse en valberedning inom tre månader.
Årsmötet beslutade att bordlägga frågan.

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsen hade inga förslag och det hade inte inkommit några motioner.

§13 Övriga frågor

a)    Medlemsutskick

Årsmötet undrade om det finns möjlighet att få med information från Järnkaminerna i de utskick som DIF Fotboll gör till tidigare medlemmar. Styrelsen svarade att detta är något men undersöker, samt konstaterade att vi själva måste bli bättre på att kontakta gamla medlemmar.

b)    Situationen gällande DIF Hockey

Årsmötet undrade hur Järnkaminernas styrelse kommer att gå vidare i frågan, man lyfte särskilt upp DIF Hockeys styrelses agerande under derbyt den 16/2. Detta blir något för den nya styrelsen att ta ställning till och det kommer att var en viktig punkt när den nya styrelsen omgående inleder sitt arbete.
Dan Blomberg konstaterade dock att det inte finns någon självklar väg, men att det bland annat handlar om att få DIF Hockey att inse vart deras väg kommer att leda.
Ett av problemen är att det inte finns någon självklar person att kontakta i dessa frågor hos DIF Hockey. Den nuvarande VD:n håller på och slutar och någon ny är inte tillsatt. I framtiden skall dock denna tjänst delas i två, en VD och en publikansvarig. Förhoppningsvis blir kommunikationen bättre efter det.
Flera årsmötesdeltagare påpekade att Järnkaminerna och i synnerhet styrelsen måste bli bättre på att informera sina medlemmar om var föreningen står och vad man vill.

c)    Vad händer 2012?

Nyvalde ordföranden Dan Blomberg och övriga styrelseledamöter presenterade vad som händer härnäst under 2012. Elfsborgsresan den 31/3 togs upp där redan är klart med 6-7 bussar i JK:s regi. Olle Wessel och Viktor Adolfsson informerade om att en ny hemsida förhoppningsvis kan vara uppe innan fotbollspremiären.
Medlemsavgiften ingick i säsongskorten fram till den 11/1. Innan dess såldes 1100 säsongskort. Djurgårdsandan, går in och ger ekonomiskt stöd motsvarande medlemsavgiften för 1000 medlemmar. I övrigt håller JK en dialog med Djurgårdens Nya Affärsnätverk om att få ytterligare ersättning.

§14 Mötet avslutas.
Dan Blomberg konstaterade att det kommer bli ett jävligt kul 2012 och avslutade mötet.